நாசோகாஸ்ட்ரிக் குழாய்கள்

நாசோகாஸ்ட்ரிக் குழாய்கள்

  • நாசோகாஸ்ட்ரிக் குழாய்கள்

    நாசோகாஸ்ட்ரிக் குழாய்கள்

    இரைப்பை குடல் டிகம்பரஷ்ஷன் மற்றும் குறுகிய கால குழாய் உணவுக்கு PVC ஏற்றது;PUR உயர்நிலைப் பொருள், நல்ல உயிர் இணக்கத்தன்மை, நோயாளியின் நாசோபார்னீயல் மற்றும் செரிமான மண்டலத்தின் சளிச்சுரப்பியில் சிறிது எரிச்சல், நீண்ட கால குழாய் உணவுக்கு ஏற்றது;