மூச்சுக்குழாய் உறிஞ்சும் குழாய்

மூச்சுக்குழாய் உறிஞ்சும் குழாய்